O projektu EkOtisak

Kroz projekat EkOtisak Centar za promociju nauke nastavlja aktivnosti na spoju nauke i umetnosti programom posvećenim klimatskim izazovima i multidisciplinarnim istraživanjima na ovom polju. U saradnji sa Filozofskim fakultetom i Akademijom umetnosti Univerziteta u Novom Sadu, kao i sa organizacijom Zeleni Sad, tradicionalna manifestacija art+science će se kroz projekat EkOtisak, tokom jula i avgusta 2022. godine, realizovati u Novom Sadu. Zasnivajući projekat na praksama naučnih i umetničkih istraživanja i na aktivnom uključivanju umetnika, istraživača, organizacija civilnog društva i građana, ispitujemo svakodnevne navike gradjana i procenjujemo načine na koji se one reflektuju na ugljenični otisak, kao svojevrsni trag koji svako ostavlja na našu planetu. 

Aktivnosti projekta EkOtisak se kontinuirano i paralelno sprovode u periodu od punih godinu dana, uključujući finalni segment u okviru programa ”Dunavsko more” tokom jula i avgusta 2022. godine. Jedna od ključnih aktivnosti projekta je kreiranje upitnik koji ima za cilj podizanje svesti i edukaciju građana na temu održivog načina života i očuvanja životne sredine. 

U period od decembra 2021. do jula 2022. biće organizovana serija multidisciplinarnih edukativnih radionica u cilju razmene znanja na temu ugljeničnog otiska svakog u kontekstu globalnih izazova. Kroz intenzivan dijalog i zajednička istraživanja uključenih aktera, studenti Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu razviće jedinstvene umetničke sadržaji koji vode ka osvešćivanju uloge koju svako od nas ima u procesu klimatskih promena. Naglasak će biti stavljen na sam proces nastanka ovih transdisciplinarnih, kolaborativnih radova. Polazeći od pojma ugljeničnog otiska kao mere ljudskog uticaja na životnu sredinu i klimu uopšte, razvijeni umetnički sadržaji lokalizovaće doživljaj klimatskih promena, (pre)često viđenih kao vremenski i prostorno apstraktne i daleke pojave. 

Od aprila 2022. u prostoru Rektorata biće postavljena i edukativno-informativna tačka susreta “Eko-punkt”, gde će građani imati priliku da nauče više o ekološkom i ugljeničnom otisku, i kako kao pojedinci mogu doprineti zaštiti životne sredine. Takođe, u okviru ovog mesta, dodatno će se vršiti istaživanje i prikupljanje podataka kroz anketiranje građana.

U finalnoj fazi, biće izloženo više radova etabliranih domaćih i međunarodnih aktera savremene art&science scene, posvećenih različitim klimatskim temama, kako bi se uporedila iskustva i pristupi u različitim okruženjima. Dodatnu vrednost programu pružiće i predstavljanje klimatske kapsule kao mobilne i modularne umetničko-naučne i edukativne platforme. 

Projekat EkOtisak sufinansira Fondacija ”Novi Sad 2022. – Evropska prestonica kulture” u okviru programskog luka ”Dunavsko more”.

Aktivnosti

  • Kreiranje upitnika i sprovođenje ankete koja ispituje naše svakodnevne navike i procenjuje načine na koji se one reflektuju na ugljenični otisak, kao svojevrsni trag koji svako od nas ostavlja na planetu.
  • U period od decembra 2021. do jula 2022. biće organizovana serija multidisciplinarnih edukativnih radionica u cilju razmene znanja na temu ugljeničnog otiska u kontekstu globalnog izazova.
  • Edukativno-informativna tačka susreta “Eko-punkt” je prostorni element postavljen u fizičkom prostoru gde će građani Novog Sada imati priliku da saznaju više o ekološkom otisku, i kako kao pojedinci mogu doprineti zaštiti životne sredine.
  • Serija umetničkih intervencija studenata Akademije umetnosti nastalih kroz projekat EkOtisak približiće građanima Novog Sada ishode istraživanja iz radionica i ankete i otvoriti vrata alternativnim i spekulativnim pogledima ka budućnosti i pozvati ih na interakciju.
  • Tokom jula i avgusta 2022. u Novom Sadu biće izloženo više radova etabliranih domaćih i međunarodnih aktera savremene art&science scene, posvećenih različitim klimatskim temama, kako bi se uporedila iskustva i pristupi u različitim okruženjima.
  • Postavljanje klimatske kapsule kao prostorne platforme za prezentaciju raznih umetničkih, edukativnih i naučnih sadržaja razvijenih kroz nacionalne i internacionalne saradnje.

Građanska naučna istraživanja

Specifičnost projekta EkOtisak u odnosu na druge art+science aktivnosti Centra za promociju nauke je uvođenje metodologije građanskih naučnih istraživanja (citizen science) u razvoj transdisciplinarnih radova nastalih kroz saradnju naučnika i umetnika. Kroz niz edukativnih i umetničkih aktivnosti građani će biti pozvani da se aktivno uključe u proces naučnog istraživanja i analize uticaja ugljeničnog otiska na promenu klime. Kao jedan od inovativnih načina da se što više ljudi uključi u traženje rešenja za izazove koje klimatske promene nose, koncept građanskih naučnih istraživanja podrazumeva da javnost zajedno sa naučnicima adresira određeni problem kroz prikupljanje i analiziranje podataka, interpretaciju rezultata, ali i osmišljenih akcija delovanja pa i razvoj novih tehnologija. Građani će direktno sarađivati sa predstavnicima partnerskih organizacija i naučnom zajednicom, učestvovaće u prikupljanju podataka, na reflektivnim radionicama i u razvoju umetničkih intervencija.

Partneri

Akademija umetnosti
Univerzitet u Novom Sadu

Akademija umetnosti je visokoobrazovna institucija posvećena obrazovanju, promovisanju kulturno-umetničkih aktivnosti, internacionalizaciji umetničke scene, nastavno-naučnog kadra i umetnika. Uloga Akademije je da, kroz rad Katedre za nove likovne medije, doprinese umetničkom uobličavanju istraživačkog rada projektnih partnera i time približi ishode istraživačkog rada posetiocima i građanima. Radom na dizajniranju i produkciji umetničkih intervencija u javnom prostoru i ambijenta Eko punkta na drugačiji način će se komunicirati istraživački materijal. Kreirani umetnički sadržaji lokalizovaće problematike i na interaktivan način angažovati građane.

Filozofski fakultet
Univerzitet u Novom Sadu

Filozofski fakultet je jedan od dva najstarija fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, koji nudi više od 45 akreditovanih studijskih programa na sva tri nivoa studija. Okuplja društvene i humanističke nauke, obrazujući buduće stručnjake za filologiju, istoriju, psihologiju, pedagogiju, filozofiju, sociologiju, socijalni rad, kao i buduće novinare i komunikologe. Centar za bihejvioralnu genetiku će u okviru projekta biti zadužen za realizaciju sveobuhvatnog istraživanja o navikama građana koje utiču na povećanje emisije gasova sa efektom staklene bašte. Istraživanje će biti sprovedeno po principa građanskih naučnih istraživanja.

Ekološko udruženje
Zeleni Sad

Ekološko udruženje Zeleni Sad, osnovano 2013. godine u Novom Sadu, je nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija, koja se zalaže za zaštitu i poboljšanje kvaliteta životne sredine, za koncept održivog razvoja, za rehabilitaciju ugroženih područja, kao i za promenu navika i podizanje svesti u pogledu (o)čuvanja prirode i kulturne baštine, i promocije zdravog života. Uloga Zelenog Sada u projektu zasniva se na istraživačkim aktivnostima u saradnji sa projektnim partnerima, usmerenim ka edukaciji građana o značaju i uticaju klimatskih promena na celokupnu populaciju, kao i o faktorima koji utiču na klimatske promene sa fokusom na ugljeničnom otisku pojedinca.

Podrška

Fondacija ”Novi Sad 2022. – Evropska prestonica kulture”

Evropska prestonica kulture ustanovljena je kako bi se naglasilo bogatstvo i različitost evropskih kultura. Najznačajniji cilj projekta je stavljanje kulture u sam centar društvenog razvoja i posmatranje kulture kao ključa za privredni razvoj društva utemeljen na znanju, inovativnosti i kreativnosti. Novi Sad je među prvim gradovima van Evropske unije koji je proglašen za Evropsku prestonicu kulture. Glavna ideja programskog narativa „Za nove mostove” za cilj ima da se Novom Sadu ostave čvrsti legati koji unapređuju kulturni život grada: novi programi, novi procesi, angažovani ljudi, novi prostori za kulturu.

Projekat TeRRIFICA

Cilj projekta TeRRIFICA (Territorial RRI fostering Innovative Climate Action) jeste sveobuhvatno objedinjavanje podataka, istraživanja i aktivnosti, kako bi se pripremio opšti presek stanja uslovljenog klimatskim promenama u mapiranim delovima Evrope. Raznovrsni pristupi koji uključuju najširi krug građana, lokalne aktiviste, istraživače, donosioce odluka i druge angažovane pojedince treba da pruže sveobuhvatne smernice za dalju borbu protiv klimatskih promena, prilagođavanje izmenjenim okolnostima i predviđanje budućih dešavanja.

Evropske platforme za medijsku umetnost (EMAP)

Evropska platforma medijske umetnosti (EMAP) je pokrenuta u ovkiru projekta Werkleitz i sufinansirana u okviru programa Kreativne Evrope 2018. kao konzorcijum 15 vodećih organizacija novomedijske umetnosti u Evropi, specijalizovanih u poljima digitalne i medijske umetnosti, bio i robotske umetnosti. EMAP je, takođe, i mreža gde uključeni partneri biraju umetnike i rade na sopstvenim festivalima i izložbama. Pored produkcione podrške umetnicima, EMAP nudi internacionalnu platformu za promociju i diseminaciju rada medijskih umetnika.

SR